Ladies day

Ladies
day

Martin Zach
Vás zve 12.9.2020 od 10:00 do Eagles Parku

Do začátku akce zbývá

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Patron akce Martin Zach

Patron akce Martin Zach v roce 2009 získal titul Muže roku. Jeho radost z vítězství však netrvala moc dlouho, jen pár dní po získání titulu se totiž při nešťastném skoku do vody poranil a od té doby je na invalidním vozíku.

Tým Prague Black Cats na Ladies day 2020.

Budete si moci vyzkoušet další americký sport, který vás vtáhne do skvělé atmosféry akce Ladies Day.

Moderátorka Jana Švecová & zumba

Má první setkání s jógou byla váhavá, tak jak

Tombola, muzika, ohňostroj, welcome drink a mnoho dalšího.

Zahraj si soft a base!!!

Fitness s Lukášem Fajkusem

Komu letos budeme pomáhat?

Osmnáctiletému Standovi Zatloukalovi, studentovi oboru strojník požární techniky, jenž se věnuje požárnímu sportu. Tedy věnoval, než v roce 2019 odjel se školou na lyžařský výcvik, kde při nešťastném pádu na lyžích ochrnul. Nyní aktivně rehabilituje a touží po návratu k akčnímu pohybu a sportu.

Rozhodli jsme se Standu v cestě za jeho snem podpořit, a proto letos veškerý výtěžek akce půjde na zakoupení handbiku – speciálně upraveného ručního kola pro osoby se zdravotním postižením.

ÚČINKUJÍCÍ

Díky účinkujícím

PARTNEŘI

Díky Partnerům Akce

V roce 2018 se podařilo vybrat na akci LADIES DAY 126 500 Kč, které se rozdělily na pomoc Matyldě a dětem z Onkologického střediska v Praze Motol. Všem moc děkujeme!!!

V roce 2019 se klub rozhodl podpořit děti, které nemají možnost sportovat, ať díky finančnímu nedostatku, nebo díky sociálnímu zázemí. Proto jsme vybrali hned dvě nadace, kterým jsme podporu poskytli. První byla Nadace Hanky Kynychové, druhá pak Česká olympijská nadace. Druhému ročníku akce příliš nepřálo počasí, ale i tak se podařilo vybrat krásných 60 tisíc korun. Všem moc děkujeme!!!

 

Chcete se podílet na akci Ladies day a přispět? Hodnotu odpalu může zvýšit kdokoli o jakoukoli částku. Napište nám na eagles@eagles.cz a přidejte se na seznam dárců. Akce končí posledním zápasem Eagles v letošní extralize.

LadiesDay 2018

Doprava

Kudy do areálu

Autobusem č. 170 na zastávku Na vrstevnici.
Autem, parkování zajištěno.

Eagles Park

Všeobecné podmínky účasti na akci LADIES DAY pořádané Pořadatelem: EAGLES Praha z.s., IČ 60445190, se sídlem Pálkařská č.ev. 225, Krč, 140 00 Praha, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L6036 (Návštěvní řád)

Tento Návštěvní řád je určen všem osobám, které v rámci akce Ladies Day konané dne 18.5.2018 vstupují do sportovního areálu Pořadatele na adrese Pálkařská 225, Praha 4, Krč (dále také jen Areál) na základě předložené a platné vstupenky, nebo na základě zvláštního povolení Pořadatele, a které dodržují následující základní informace a pravidla:

 1. Zakoupením vstupenky návštěvník vyjadřuje svůj souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami (Návštěvním řádem) a pokyny Pořadatele a zavazuje se je dodržovat a řídit se jimi.
 2. Vstup a pobyt v Areálu je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek a dalších podzákonných norem a interních předpisů Pořadatele, především Návštěvního řádu. Tyto dokumenty jsou k dispozici v kanceláři Pořadatele a dále na webové adrese www.eagles.cz.
 3. Každá osoba vstupující do Areálu je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování Areálu, jeho vybavení či k poškození majetku či zdraví jiných osob, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek v Areálu a jejím okolí. Návštěvníci jsou povinni při svém pobytu v Areálu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivost
 4. Do Areálu vstupuje každý na vlastní nebezpečí. Za osoby mladší 18 let odpovídají jejich zákonní zástupci.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která nevyhoví předpisům, které se na jeho pobyt v Areálu vztahují, tj. zejména Návštěvnímu řádu a jiným právním předpisům a dále pokynům Pořadatele, nebo jejíž chování shledá nepřístojným (např. napadení jiného návštěvníka či pořadatele, vulgární projevy, nepřiměřené obtěžování ostatních osob atd.). Také každá osoba zjevně pod vlivem alkoholu nebo drog nebude vpuštěna do Areálu, nebo bude případně vyvedena z jeho prostor bez náhrady.
 6. Každá osoba, která svým chováním navodí podezření z páchání některého z trestných činů nebo přestupku, bude z Areálu vyvedena a předána Policii ČR
 7. Každý Návštěvník je povinen pro vstup do Areálu předložit ke kontrole vstupenku, je-li jeho pobyt v prostorách Areálu založen na zakoupení a řádném předložení vstupenky; každý divák je povinen mít vlastní vstupenku, neurčí-li Pořadatel akce jinak. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená a kompletní. Vstupenka opravňuje pouze k jednomu vstupu do Areálu, nestanoví-li Pořadatel jinak. Po opuštění Areálu pozbývá vstupenka platnosti. Návštěvník je povinen mít vstupenku u sebe po celou dobu přítomnosti v Areálu a je povinen se jí na výzvu prokázat, jinak může být z Areálu vyveden bez nároku na náhradu vstupného.
 8. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno; dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu.
 9. Bez výslovného písemného souhlasu Pořadatele nesmí kupující nebo držitel vstupenky se vstupenkou nakládat v souvislosti s propagací (včetně soutěží a spotřebitelských loterií) kupujícího nebo držitele vstupenky, nebo jiné osoby či jakýchkoli výrobků nebo služeb pro jakékoli komerční účely nebo jiné účely, a to ani s její významnou částí.
 10. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. Změna programu je vyhrazena.
 11. Každý, kdo zpozoruje v prostorách Areálu závadu ohrožující bezpečnost osob nebo závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit Pořadateli.
 12. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom Pořadatele. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud nebyly způsobeny porušením právních povinností ze strany Pořadatele, zejména pokud budou způsobeny ostatními přítomnými osobami.
 13. Do Areálu není dovoleno vnášet bez předchozího souhlasu Pořadatele jakýkoli alkohol, nádoby pod tlakem, politické a reklamní materiály, drogy, toxické a omamné látky, zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny, a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout Pořadatel.
 14. V Areálu platí přísný zákaz odhazování odpadků mimo nádoby či prostory k tomu určené (tříděný odpad).
 15. Do Areálu je návštěvníkům po dobu akce zakázáno vstupovat se zvířaty vyjma asistenčních psů pro tělesně postižené.
 16. V celém Areálu je po dobu konání akce zakázáno kouření, včetně elektronických cigaret. Porušení tohoto zákazu může být důvodem vykázání návštěvníka z Areálu bez náhrady.
 17. V Areálu je zakázáno používat otevřený oheň.
 18. Jakékoli obrazové a zvukové záznamy pořízené v Areálu se nemohou bez svolení Pořadatele použít pro komerční účely. Neoprávněné použití, přenos nebo reprodukce loga nebo chráněné ochranné známky Pořadatele je zakázáno.
 19. Každá osoba vstupující do Areálu souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu, podobizny nebo hlasu jako součásti jakéhokoli zvukového, obrazového nebo audiovizuálního záznamu, přenosu či reprodukce pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části akce v souvislosti s akcí konanou v Areálu.
 20. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána podle příslušných platných právních předpisů České republiky.
 21. Pořadatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami s výjimkou těch věcí, které převzal Pořadatel výslovně do úschovy.
 22. Návštěvník bere na vědomí, že celý Areál i s přilehlými plochami může být monitorován průmyslovými kamerami se záznamem (CCTV), a vyslovuje s tímto monitorováním a záznamem souhlas.
 23. Tento Návštěvní řád se vztahuje přiměřeně i na ostatní návštěvníky Areálu, kteří do něj vstupují nebo se v něm nacházejí na základě jiného dokladu nebo právního důvodu, než je vstupenka.

V Praze dne 1. 5. 2018

KLUB

Klubové novinky

Open pohár ČSA kadetek U16 ovládl tým Beavers Chomutov

Open pohár ČSA kadetek U16 ovládl tým Beavers Chomutov

Open pohár kadetek hostil klub Eagles Praha, kde se od čtvrtka 25. června do neděle 28. června odehrálo celkem 44 zápasů na 3 hřištích. Turnaj vyvrcholil v neděli odpoledne finálovou bitvou mezi domácími Eagles Praha a týmem Beavers Chomutov. Zlaté medaile a celkové...

číst více
Sportovní příměstské kempy na Eagles

Sportovní příměstské kempy na Eagles

Vážení rodiče, Rádi bychom nabídli program pro vaše děti a jejich kamarády i o letních prázdninách. Letos tedy poprvé pořádáme 2 příměstské kempy v našem areálu. Pro děti bude připravený pestrý sportovní program od 8:30 do 17:00 hod. Baseball a softball doplníme méně...

číst více

Připoj se

Staň se členem EAGLES!

Přijď si vyzkoušet sport a poznat nové kamarády !
Nábor probíhá celoročně.

Popis:
Rubriky:
Dovednosti: