19_20230822_181100.jpg
890_20220426_141246.jpg

Restart PONY Europe byl úspěšný

/English below/ Dva roky trvala nucená přestávka, než bylo možno opět zorganizovat největší mládežnický baseballový a softballový turnaj v Evropě – SUMA Pony League a Krčanda 2022.

PONY Europe přivítala v Praze 34 týmů z 12 zemí a na ně čekalo 125 zápasů ve třech areálech – v Eagles Parku, areálu hlavního pořadatele Eagles Praha, a dále v areálech Tempo Titans a SaBaT Praha. Tak velkou akci by nebylo možno uspořádat bez podpory tradiční partnerů, společnosti SUMA, Hl.m.Prahy a MČ Praha 4.

Zápasy nabízely od samého začátku krásné a dramatické momenty ve hře, i když v některých zápasech jsme zaznamenali vysoká vítězství a dominanci jednoho z týmů. Byly vidět vítězné emoce, někdy i slzy zklamání, ale tak to ve sportu bývá.

Po třech dnech byly odehrány základní skupiny a play-off zápasy. Vše bylo připraveno pro nedělní zápasy o umístění. Pořadatelé ale také pečlivě sledovali předpověď počasí, která byla na neděli velmi špatná. Ředitelství turnaje proto rozhodlo o tom, že finálové zápasy o vítěze v jednotlivých kategoriích se budou hrát hned ráno, jako první v rozpisu. A bylo to velmi dobré rozhodnutí, protože se podařilo odehrát finále všech kategorií i zápasy o 3. místo. Hned po těchto zápasech přišla průtrž mračen a pořadatelé museli odvolat všechny zbývající zápasy o umístění a ukončit turnaj.

Vítězi baseballu se stali v kategorii COLT German Baseball Academy, v kategorii PONY London Arches. V softballu dívek COLT Eagles Praha a v PONY Piranhas Beroun.

Byli vyhlášeni také nejlepší hráči a hráčky:

Baseball

Kategorie COLT

 • Nejlepší pálkař: Richards Darrion, German Baseball Academy
 • Nejlepší nadhazovač: Jan Kozel, Czech Baseball Academy
 • MVP: Leandro Salazar M., NL Braves

Kategorie PONY

 • Nejlepší pálkař: Djevan Jansen, NL Twins
 • Nejlepší nadhazovač: Mac Menzer, London Archers
 • MVP: Kento Ikegaya, London Archers

Softball dívky

Kategorie COLT

 • Nejlepší pálkař: Nicole Kalenská, Eagles Praha
 • Nejlepší nadhazovač: Nikola Škardová, Eagles Praha
 • MVP: Rebeka Wenclová, Joudrs Praha

Více informací a mnoho fotografií najdete na https://www.facebook.com/SumaPonyLeague/

V průběhu celého turnaje bylo pěkné se po dvou letech opět setkat s baseballovými a softballovými přáteli i vidět zápal mladých nadějí z celé Evropy. Ředitel PONY Europe Jan Bagin se také setkal s Viktorií Hryhorieva, technickou vedoucí týmu Ukrajiny, týmu, jehož jedna část přicestovala až z Kyjeva. Pořádající klub Eagles Praha poskytl Ukrajině zdarma ubytování ve své sportovní hale, tým nemusel platit vklad to turnaje a stravu po čtyři dny turnaje zaplatila Ukrajině Česká baseballová asociace.

Po čtyřech dnech tedy známe vítěze letošního SUMA Pony League a Krčandy. A tím také týmy, které si zajistily účast ve finále Světové série v USA, kde budou reprezentovat Europu.

Jan Bagin

Ředitel PONY Europe


The restart of PONY Europe was a success.

It took a forced break for two years before the largest youth baseball and softball tournament in Europe could be organized again - SUMA Pony League and Krčanda 2022.

PONY Europe welcomed 34 teams from 12 countries in Prague and 125 games awaited them in three areas - in Eagles Park, the area of ​​the main organizer Eagles Prague, as well as in the areas of Tempo Titans and SaBaT Prague. Such a large event would not be possible without the support of traditional partners, the companies SUMA, the Capital City of Prague and the Prague 4 district.

The games offered beautiful and dramatic moments in the game from the very beginning, although in some games we recorded high victories and dominance of one of the teams. Victorious emotions, sometimes tears of disappointment, were seen, but that's the way it is in sports.

After three days, basic groups and play-off games were played. Everything was ready for Sunday's placement games. But the organizers also carefully monitored the weather forecast, which was very bad on Sunday. The tournament directorate has therefore decided that the final games for the winner in each category will be played in the morning, the first in the schedule. And it was a very good decision, because we managed to play the finals of all categories and games for 3rd place. Immediately after these games, a burst of clouds came and the organizers had to cancel all the remaining games for placement and end the tournament.

The winners of the baseball were in the COLT German Baseball Academy category, in the PONY London Arches category. In the girls' softball COLT Eagles Prague and in PONY Piranhas Beroun.

The best players were also announced:

Baseball

Category COLT

 • Best hitter: Richards Darrion, German Baseball Academy
 • Best pitcher: Jan Kozel, Czech Baseball Academy
 • MVP: Leandro Salazar M., NL Braves

Category PONY

 • Best hitter: Djevan Jansen, NL Twins
 • Best pitcher: Mac Menzer, London Archers
 • MVP: Kento Ikegaya, London Archers

Softball girls

Category COLT

 • Best hitter: Nicole Kalenská, Eagles Prague
 • Best pitcher: Nikola Škardová, Eagles Prague
 • MVP: Rebeka Wenclová, Joudrs Prague

More information and many photos can be found at https://www.facebook.com/SumaP...

Throughout the tournament, it was nice to meet baseball and softball friends again after two years and to see the zeal of young hopefuls from all over Europe. The director of PONY Europe, Jan Bagin, also met with Victoria Hryhoriev, the technical leader of the Ukraine team, a team whose part arrived from Kiev. The organizing club Eagles Prague provided Ukraine with free accommodation in its sports hall, the team did not have to pay a deposit to the tournament and the Czech Baseball Association paid for the food for four days of the tournament.

After four days, we know the winners of this year's SUM Pony League and Krčanda. And thus also the teams that have secured their participation in the finals of the World Series in the USA, where they will represent Europe.

Jan Bagin

Director of PONY Europe